1. Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en werkovereenkomsten tussen Treeworx en de klant en beheersen de volledige offerte / overeenkomst. Elke afwijking van onderhavige voorwaarden dient uitdrukkelijk, schriftelijk en tijdig te gebeuren tussen de partijen.

2. Wat van u verwacht wordt

– Boomwerken zijn gevaarlijk. Wij zijn boven uw hoofd werken aan het uitvoeren. Dit betekent dat we niet altijd in het gezichtsveld bezig zijn. Gelieve de signalisatie te respecteren en uw gezond verstand te gebruiken. Blijf uit de buurt en volg de aanwijzingen van ons grondpersoneel op!
– U wordt als opdrachtgever geacht om op de hoogte te zijn van de gemeentelijke regelgeving omtrent de werkzaamheden en om eventuele benodigde vergunningen te bekomen. Indien dit niet in orde is, geeft dit aanleiding tot uitstel van de werken tot alles wettelijk in orde is. Treeworx kan dit voor u in orde brengen tegen meerprijs, tenzij dit uitdrukkelijk werd vermeld op de offerte.
– Het is wenselijk, dat u als opdrachtgever de buren op de hoogte brengt van de werkzaamheden. Dit vereenvoudigt de communicatie en moet op het moment van uitvoering niet voor onnodig tijdverlies zorgen.
– Gelieve de route voor het aanvoeren van materiaal en het afvoeren van afval vrij te maken voor onze aankomst. Indien Treeworx dit moet uitvoeren, kan er een meerprijs in rekening gebracht worden.

3. Wat u van Treeworx mag verwachten

– Treeworx is een professioneel boomverzorgingsbedrijf dat verzekerd is voor schade aan derden. Door een gedegen opleiding, constante opleiding en verzorgd materiaal proberen we de werken altijd schadeloos uit te voeren.
– Schade die echter niet verhaald kan worden:

  • Schade aan beplanting in de nabijheid van de werkzaamheden.
  • Schade aan zaken die niet zichtbaar en niet bekend zijn (ondergrondse leidingen/kabels, waterputten, beregeningsinstallaties e.a.)
  • Schade aan deuren, deurlijsten, ramen of kozijnen indien materialen langs daar aan- of afgevoerd moeten worden.

Van deze uitsluitingen kan afgeweken worden op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever, alvorens de offerte wordt goedgekeurd. Zo is Treeworx in staat oplossingen te zoeken die aan uw eisen voldoen.

4. Offerte en meerwerken

Een offerte opgesteld door Treeworx is steeds vrijblijvend. Offertes kunnen volgens een uurprijs of een vaste prijs worden voorgesteld.
Indien u een offerte ‘vaste prijs’ aanvraagt, is er nog altijd de mogelijkheid dat er een meerprijs aangerekend wordt. Dit kan enkel in het geval van niet te voorziene omstandigheden. (niet opspoorbaar houtrot, overmacht door weersomstandigheden e.a.)
Een offerte is steeds 30 dagen geldig, tenzij Treeworx hiervan uitdrukkelijk afwijkt door een vermelding op uw persoonlijke offerte.
Wanneer er werkzaamheden moeten worden verricht die niet in de offerte overeengekomen zijn, wordt dit als meerwerk gerekend. Voor manuren, machines of materialen gebruikt voor of verwerkt in het meerwerk worden de geldende uur- en stukprijzen gehanteerd die op het ogenblik van de bestelling gelden.

5. Onderaanneming

Treeworx behoudt zich het recht voor om, voor rekening van de klant, een derde firma in onderaanneming in te schakelen, wanneer een deel of het geheel het werk een bijzondere specialiteit vereist.

6. Goederen en termijnen

Indien Treeworx goederen moet laten leveren / levert, bent u verplicht om de goederen op afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen veilig gestockeerd kunnen worden. Zichtbare gebreken aan goederen of opslagruimte dienen uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan Treeworx te worden gemeld. Indien de goederen door u verplaatst worden of in gebruik genomen worden, impliceert dit de definitieve aanvaarding van de goederen.
Gecommuniceerde termijnen zijn louter indicatief, niet bindend en weersafhankelijk.
Treeworx kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vertraging aangaande uitvoeringstermijn of levering, alleszins niet wanneer Treeworx er geen vat op heeft, zoals weersomstandigheden, mechanische problemen, technische storingen en andere.

7. Facturatie

7.1 Wijze van betaling

Al onze facturen zijn per overschrijving betaalbaar op het opgegeven rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen. Treeworx houdt zich tevens het recht voor een voorschot van 30% van de som op de uit te voeren werken te vragen, alvorens de bestelling te aanvaarden en/of met de uitvoering van de werken van start te gaan.
De B.T.W. en alle andere soorten belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds uitsluitend ten laste van de klant.

7.2 Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht hebt, dient deze ons binnen de 72u na het beëindigen van de werken schriftelijk te bereiken, verstuurd naar de maatschappelijke zetel van Treeworx.

7.3 Laattijdige betaling

Indien u de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen overschrijdt, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% per jaar bijgeteld worden, te rekenen vanop de vervaldag tot de dag van definitieve betaling, vermeerderd met administratieve kosten ten belope van € 60,00

8. Aansprakelijkheid

Indien de gegevens, verstrekt door de klant, onjuist of onvolledig zijn, is Treeworx niet aansprakelijk voor de geleden schade, van welke aard dan ook.
Bij afwezigheid van de nodige vergunningen is de klant aansprakelijk voor het tijdsverlies, welke dan ook ter zijner verantwoordelijkheid zal aangerekend worden.
Bij geleden schade, van welke aard dan ook, ontstaan door een fout onzentwege, kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden, tenzij er bedrog of kwaad opzet bewezen kan worden. De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van onze BA- verzekering.

9. Betwisting

Alle geschillen die voortvloeien uit de door ons gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch Recht, waarbij enkel de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.